Organic Certificate

Last updated: 18 Aug 2021  |  4780 Views  | 

Organic Certificate

USDA Organic เป็นตรารับรองอาหารและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของสหรัฐอเมริกา โดยอยู่ภายใต้การบริหารและควบคุมของหน่วยงาน National Organic Program (NOP) ซึ่งเป็นส่วนนึงของ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ( U.S. Department of Agriculture) มาตรฐานของ USDA Organic เริ่มตั้งแต่พื้นที่ที่ใช้ปลูกวัตถุดิบจะต้องปลอดจากสารเคมี อย่างน้อย 3-5 ปี โดยต้องปลูกแบบวิธีธรรมชาติ ไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ที่เกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) และผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร หรือหน่วยงานต่างประเทศ และทุกขั้นตอนของขบวนการผลิตวัตถุดิบจะต้องปลอดการใช้สารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด และเพื่อเป็นการยืนยันว่าวัตถุดิบที่ทางบริษัทฯ จะนำมาเพื่อผลิตสินค้าจะต้องได้รับมาตรฐานการรับรองถึงความเป็น “เกษตรอินทรีย์” (ORGANIC)ECOCERT คือ ตรารับรองผลิตภัณฑ์ หรือตรารับรองสารธรรมชาติออร์แกนิกที่ออกโดยสถาบัน ECOCERT ประเทศฝรั่งเศส มีมาตรฐานเทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ เป็นหนึ่งในผู้นำของตรารับรองมาตรฐานการใส่ใจธรรมชาติที่มีชื่อเสียงในระดับสากล โดยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ECOCERT นั้น ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบที่เข้มงวดมาก เริ่มตั้งแต่ การเพาะปลูก กระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และจะต้องผ่านการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี วัตถุดิบที่ได้รับรองมาตรฐาน ECOCERT นั้นจะต้องมีถิ่นกำเนิดมาจากธรรมชาติและต้องมาจากฟาร์มออร์แกนิคเท่านั้น
Dermatologist Tested แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ ได้รับการทดสอบทางการแพทย์แล้วว่าไม่ก่อให้เกิดอาการระคาย เป็นการทดสอบผ่านอาสาสมัครให้ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้บริโภค


Cruelty Free เป็นการรวมตัวกันขององค์กรพิทักษ์และคุ้มครองสัตว์จากหลายประเทศทั่วโลกเพื่อออกใบรับรองบริษัทที่ไม่ได้ใช้สัตว์ในการทดลองสินค้า โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้ใบรับรองต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดในทุกกระบวนการผลิตVegan
สินค้าชนิดนี้เป็นสินค้าวีแกน คือไม่มีส่วนผสมของสัตว์หรือส่วนผสมที่ได้มาจากสัตว์ รวมถึงไม่มีการทดสอบสินค้ากับสัตว์และไม่ได้ว่าจ้างองค์กรภายนอกให้ทำการทดลองกับสัตว์แทน ได้รับการรับรองโดยองค์กร Vegan Action


Certified Vegan Logo
: สินค้าชนิดนี้ไม่มีส่วนผสมของสัตว์หรือส่วนผสมที่ได้มาจากสัตว์ รวมถึงไม่มีการทดสอบสินค้ากับสัตว์ทั้งจากตัวบริษัทและซัพพลายเออร์และไม่มีการว่าจ้างองค์กรภายนอกให้ทำการทดลองกับสัตว์

 


no animal testing
บริษัทและซัพพลายเออร์ของบริษัทไม่ได้ดำเนินการทดลองสินค้ากับสัตว์ รวมถึงไม่มีการว่าจ้างองค์กรภายนอกให้ทำการทดลองกับสัตว์แทน


Dermatologically Tested
เป็นสัญลักษณ์ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการทดสอบความปลอดภัยต่อผิว ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง


Hypoallergenic Tested
เป็นสัญลักษณ์ว่าผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาเพื่อผิวแพ้ง่าย โดยทดสอบมาแล้วว่ามีโอกาสเกิดการแพ้น้อยกว่าปกติ คือปราศจากสารที่มักทำให้เกิดอาการแพ้


JAS
ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ญี่ปุ่น (Japanese Agricultural Standard ? Organic JAS mark)
กำกับดูแลของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ของญี่ปุ่น (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries – MAFF)
ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อื่นที่ประเทศแคนาดายอมรับ ได้แก่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แคนาดา (เฉพาะที่ผลิตในแคนาดา) เริ่ม 1 ม.ค. พ.ศ. 2558 โดยการแสดงตรามาตรฐานฯ ที่ยอมรับต้องแสดงคู่กับตรามาตรฐานฯ ของญี่ปุ่นเสมอ

 


Canada Organic Regime – COR
รัฐบาลแคนาดาเริ่มนำระบบ Canada Organic Regime (COR) ออกบังคับใช้เมื่อปี พ.ศ.2552 ตามระเบียบ Organic Products Regulations, 2009 โดยมี Canadian Food Inspection Agency (CFIA) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ การใช้ตรามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แคนาดาที่ถูกต้อง ต้องมีชื่อสินค้า รหัสหน่วยงานที่ทำการตรวจการรับรองที่ออกโดย IOAS พร้อมกับระบุประเทศผู้ผลิต ทั้งภาษาอังกฤษและ
ฝรั่งเศสกำกับไว้ใกล้ๆ ตรามาตรฐานฯ ให้เห็นได้ชัดเจน ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อื่นที่ประเทศแคนาดายอมรับ ได้แก่ ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (จากผู้ผลิตทั่วโลก) ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป ( เฉพาะที่ผลิตในสหภาพยุโรป ) และระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ญี่ปุ่น (เฉพาะที่ผลิตในญี่ปุ่น) เริ่ม 1 ม.ค. พ.ศ. 2558 โดยการแสดงตรามาตรฐานฯ ที่ยอมรับต้องแสดงคู่กับตรามาตรฐานฯ ของแคนาดาเสมอ


NASAA Ceritified Organic (NCO)
ให้บริการข้อมูลและออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนทั้งในประเทศออสเตรเลียและต่างประเทศ ได้รับการยอมรับในระดับสากล มาตรฐานนี้เป็นกรอบสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์ที่ครอบคลุมการผลิต
การแปรรูป การขนส่ง การติดฉลาก และการนำเข้า ดำเนินการโดยสมาคมเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนแห่งชาติออสเตรเลีย


Australian Certified Organic (ACO) ให้บริการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ และ Biodynamic (1)
ในทุกภาคอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุด และได้รับการยอมรับทั้งในออสเตรเลีย และตลาดสากล มาตรฐาน Australian Organic ได้ดำเนินงานในอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์นานกว่า 25 ปี เว็บไซต์

โรงงานผลิตเครื่องสำอาง ผลิตเครื่องสำอาง บริษัทผลิตเครื่องสำอาง โรงงานผลิตเครื่องสำอางขายส่ง ผลิตเครื่องสำอางกิโล ทำเครื่องสำอาง ทำเครื่องสำอางแบรนด์ตัวเอง รับผลิตเครื่องสำอาง สร้างแบรนด์เครื่องสำอาง ผลิตเครื่องสำอาง ทำแบรนด์เครื่องสำอาง โรงงานผลิตเครื่องสำอางค์ ผลิตเครื่องสำอางค์ บริษัทผลิตเครื่องสำอางค์ โรงงานผลิตเครื่องสำอางค์ขายส่ง ผลิตเครื่องสำอางค์กิโล ทำเครื่องสำอางค์ ทำเครื่องสำอางค์แบรนด์ตัวเอง รับผลิตเครื่องสำอางค์ สร้างแบรนด์เครื่องสำอางค์ ผลิตเครื่องสำอางค์ ทำแบรนด์เครื่องสำอางค์ โรงงานผลิตครีม ผลิตครีม บริษัทผลิตครีม โรงงานผลิตครีมขายส่ง ผลิตครีมกิโล ทำครีม ทำครีมแบรนด์ตัวเอง รับผลิตครีม สร้างแบรนด์ครีม ผลิตครีม ทำแบรนด์

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้